ACM DL

ACM Transactions on

Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP)

Menu
Latest Articles

Inducing a Bilingual Lexicon from Short Parallel Multiword Sequences

This article proposes a technique for mining bilingual lexicons from pairs of parallel short word sequences. The technique builds a generative model... (more)

Comparison Study on Critical Components in Composition Model for Phrase Representation

Phrase representation, an important step in many NLP tasks, involves representing phrases as continuous-valued vectors. This article presents detailed... (more)

Improving Transition-Based Dependency Parsing of Hindi and Urdu by Modeling Syntactically Relevant Phenomena

In recent years, transition-based parsers have shown promise in terms of efficiency and accuracy.... (more)

Named Entity Recognition with Word Embeddings and Wikipedia Categories for a Low-Resource Language

In this article, we propose a word embedding--based named entity recognition (NER) approach. NER is... (more)

Implicit Discourse Relation Recognition for English and Chinese with Multiview Modeling and Effective Representation Learning

Discourse relations between two text segments play an important role in many Natural Language... (more)

Corpus-Based Translation Induction in Indian Languages Using Auxiliary Language Corpora from Wikipedia

Identifying translations from comparable corpora is a well-known problem with several applications.... (more)

A Hybrid Model for Chinese Spelling Check

Spelling check for Chinese has more challenging difficulties than that for other languages. A hybrid model for Chinese spelling check is presented in this article. The hybrid model consists of three components: one graph-based model for generic errors and two independently trained models for specific errors. In the graph model, a directed acyclic... (more)

NEWS

Science Citation Index Listing

TALLIP will be listed in the Science Citation Index Expanded starting with the first 2015 issue, 14(1). TALLIP will be included in the 2017 Journal Citation Report, and the first Impact Factor will be published mid-2018.

New Name, Expanded Scope

This page provides information about the journal Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP), a publication of the Association for Computing Machinery (ACM).

The journal was formerly known as the Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP): see the editorial charter for information on the expanded scope of the journal.  

A Sentiment Treebank and Morphologically Enriched Recursive Deep Models for Effective Sentiment Analysis in Arabic

Accurate sentiment analysis models encode the sentiment of words and their combinations to predict the overall sentiment of a sentence. This task becomes challenging when applied to morphologically-rich languages (MRL). In this paper, we evaluate the use of deep learning advances, namely the Recursive Neural Tensor Networks (RNTN), for sentiment analysis in Arabic as a case study of MRLs. While Arabic may not be considered the only representative of all MRLs, the challenges faced and proposed solutions in Arabic are common to many other MRLs. We identify, illustrate, and address MRL-related challenges, and show how RNTN is affected by the morphological richness and orthographic ambiguity of the Arabic language. To address the challenges with sentiment extraction from text in MRL, we propose to explore different orthographic features as well as different morphological features at multiple levels of abstraction ranging from raw words to roots. A key requirement for RNTN is the availability of a sentiment treebank; a collection of syntactic parse trees annotated for sentiment at all levels of constituency, and that currently only exists in English. Therefore, our contribution also includes the creation of the first Arabic Sentiment Treebank (ArSenTB) that is morphologically and orthographically enriched. Experimental results show that, compared to the basic RNTN proposed for English, our solution achieves significant improvements up to 8% absolute at the phrase-level and 10.8% absolute at the sentence-level, measured by average F1-score. It also outperforms well-known classifiers including SVM by 7.6% absolute and Recursive Autoencoder (RAE) by 3.2% absolute, both models trained with similar morphological considerations.

Bibliometrics

Publication Years 2002-2017
Publication Count 304
Citation Count 1088
Available for Download 304
Downloads (6 weeks) 1131
Downloads (12 Months) 9017
Downloads (cumulative) 226495
Average downloads per article 745
Average citations per article 4
First Name Last Name Award
Baoli Li ACM Senior Member (2012)
Robert WP Luk ACM Senior Member (2007)
Tetsuya Sakai ACM Senior Member (2016)
Bulent Yener ACM Senior Member (2013)
Dong Zhou ACM Senior Member (2012)

First Name Last Name Paper Counts
Chunghsien Wu 9
Chengqing Zong 8
Masao Utiyama 6
Eiichiro Sumita 6
Garygeunbae Lee 5
Guodong Zhou 5
Sadao Kurohashi 5
Jianfeng Gao 5
Hitoshi Isahara 5
Kevin Duh 4
Yūji Matsumoto 4
Noriko Kando 4
Naoaki Okazaki 4
Isao Goto 4
Juifeng Yeh 4
Kentaro Inui 4
Swapan Parui 3
Byeongchang Kim 3
Susumu Horiguchi 3
Jianyun Nie 3
Hsinmin Wang 3
Akira Shimazu 3
Andrew Finch 3
Jugal Kalita 3
Tetsuya Sakai 3
Kuilam Kwok 3
Prasenjit Majumder 3
Teruko Mitamura 3
Jonghoon Lee 3
Kamfai Wong 3
Wenjie Li 3
Andy Way 3
Masaki Murata 3
Berlin Chen 3
Debasis Ganguly 2
Chenchen Ding 2
Kehjiann Chen 2
Eiichiro Sumita 2
Sophia Ananiadou 2
Anton Leuski 2
Qing Ma 2
Garygeunbae Lee 2
Timothy Baldwin 2
Stephan Vogel 2
Margaret Connell 2
Tiejun Zhao 2
Tan Lee 2
Ali Farghaly 2
Inderjeet Mani 2
Junhui Li 2
Mu Li 2
Xiaodong Liu 2
Long Nguyen 2
Mikio Yamamoto 2
Baoliang Lu 2
Toshiaki Nakazawa 2
Wenhsiang Lu 2
Chengwei Lee 2
Utpal Sharma 2
Jiaul Paik 2
Bonnie Dorr 2
Douglas Oard 2
Tong Xiao 2
Muhua Zhu 2
Xuanhieu Phan 2
Grace Ngai 2
Mandar Mitra 2
Neeta Nain 2
Dien Dinh 2
Farid Meziane 2
Jong Park 2
Chungchi Huang 2
Bing Liu 2
Jingbo Zhu 2
Kiyotaka Uchimoto 2
Suresh Sundaram 2
Angarai Ramakrishnan 2
Hajime Tsukada 2
Chewlim Tan 2
Kalina Bontcheva 2
Yoshimi Suzuki 2
Qiaoming Zhu 2
Haitong Yang 2
Hai Zhao 2
Shihhung Wu 2
Yusuke Miyao 2
Katsuhito Sudoh 2
Chengwei Shih 2
David Zajic 2
Leefeng Chien 2
Daisuke Kawahara 2
Hideki Isozaki 2
Alon Lavie 2
Baoli Li 2
Ming Zhou 2
Kehyih Su 2
Jiajun Chen 2
Chaolin Liu 2
Takuya Matsuzaki 2
Ryu Iida 2
Min Zhang 2
Aiti Aw 2
Helen Meng 2
Dipasree Pal 2
Umapada Pal 2
Xiaolong Wang 2
Jacques Savoy 2
Hanping Shen 2
Phuoc Tran 2
Pakchung Ching 2
HungYu Su 2
Chienhsing Chen 2
Ralph Weischedel 2
Sanjeev Khudanpur 2
Tatsunori Mori 2
Jason Chang 2
Imed Zitouni 2
Jawad Sadek 2
Hsinhsi Chen 2
Robert Luk 2
Qun Liu 2
Utpal Garain 2
Hideki Mima 2
Chenhui Chu 2
Wenlian Hsu 2
Chungchian Hsu 2
Chinyew Lin 2
Pingche Yang 2
Jun’ichi Tsujii 2
Fumiyo Fukumoto 2
Pascale Fung 2
Dawei Song 2
Hailong Cao 2
Jiajun Zhang 2
Pushpak Bhattacharyya 2
Christine Doran 1
Charles Blake 1
HoChing Yen 1
Radu Florian 1
Masaaki Nagata 1
Manabu Okumura 1
Jennifer Baldwin 1
James Pustejovsky 1
José Benedí 1
Donna Harman 1
Sucharita Sanyal 1
Tomohide Shibata 1
Atsushi Matsumura 1
Jonghoon Oh 1
TzeLeung Chung 1
Minwoo Jeong 1
Ali Salhi 1
Karthik Krishnamurthi 1
Xiuming Qiao 1
Hussein Abbass 1
Liangliang Liu 1
Maad Shatnawi 1
Indu Chhabra 1
Toru Ishida 1
Ganesh Ramakrishnan 1
Mukesh Goswami 1
Toru Tanaka 1
Tongtao Zhang 1
Ye Thu 1
Yu Zhou 1
Shujian Huang 1
Rui Wang 1
Hiroki Hanaoka 1
Yue Zhang 1
Natthawut Kertkeidkachorn 1
Chutamanee Onsuwan 1
Atiwong Suchato 1
Goutham Tholpadi 1
Minwoo Jeong 1
Seiichi Nakagawa 1
Yuqing Guo 1
Feipei Lai 1
YiHsun Lee 1
Steve Gunn 1
Daniel Andrade 1
Jelita Asian 1
Hideki Isozaki 1
Jinsik Lee 1
Welly Naptali 1
JiannCherng Shieh 1
Daming Shi 1
Navanath Saharia 1
Byoungkee Yi 1
Rohini Srihari 1
Erik Peterson 1
Yair Wiseman 1
Liang Zhou 1
David Doermann 1
Jonathan May 1
Valentin Tablan 1
Diana Maynard 1
Fuliang Weng 1
Minhwa Chung 1
Michael Paul 1
Peng Wang 1
Degen Huang 1
Masaharu YOSHIOKA 1
Masanori Nozawa 1
Akinori Fujino 1
T Geetha 1
Afifah Waseem 1
Nitin Madnani 1
Jaime Carbonell 1
Jinxi Xu 1
Kousaku Arita 1
Yan Qu 1
Toshihiko Manabe 1
YuSheng Lai 1
Satoko Marumoto 1
YuChung Lin 1
Yao Qian 1
Chienchung Huang 1
Muhammad Abdul-Mageed 1
Sherri Condon 1
John Aberdeen 1
Farah Zitoune 1
Victoria Rubin 1
David Chiang 1
Jesús Giménez 1
Seiichi Yamamoto 1
Tomoko Izumi 1
Seokbae Jang 1
Yu Shiwen 1
Sunghyon Myaeng 1
Joan Sánchez 1
Ljiljana Dolamic 1
Xipeng Qiu 1
Xuanjing Huang 1
Richardtzonghan Tsai 1
Jing Bai 1
Tubao Ho 1
Joyce Chai 1
Julian Zell 1
Heba El-Fiqi 1
Katsutoshi Hirayama 1
Chiahui Chang 1
Junya Norimatsu 1
Erdem Sarigil 1
İsmail Altıngövde 1
Mingwen Wang 1
Sumire Uematsu 1
Fei Cheng 1
Arjun Das 1
Riyaz Bhat 1
Irshad Bhat 1
Danushka Bollegala 1
Lidan Zhang 1
Masatoshi Tsuchiya 1
Robert Damper 1
Yulan He 1
Katsumori Matsushima 1
Avijit Satoskar 1
Yong Chen 1
ChunKai Chen 1
TienTeng Shih 1
Richard Schwartz 1
Prem Natarajan 1
Zhiang Wu 1
Nabin Sharma 1
Jason Chang 1
Baoxun Wang 1
Deyuan Zhang 1
Jinhua Du 1
Yoshiaki Asada 1
Yang Lingpeng 1
Sanae Fujita 1
Sujay Jayakar 1
Fei Xia 1
Alex Waibel 1
Necip Ayan 1
Victor Lavrenko 1
Yihsuan Chuang 1
Chiaying Lee 1
Chunjen Lee 1
M Awad 1
Hamdan Rahman 1
Manoj Sharma 1
Iskandar Keskes 1
Xiaodong He 1
Khaled Shaalan 1
Khaled Shaalan 1
Kenji Imamura 1
Jerry Hobbs 1
Feng Pan 1
Linshan Lee 1
Baotu Ho 1
Deboshree Modak 1
Minh Nguyen 1
Katsuma Narisawa 1
Seokhwan Kim 1
Akihiro Tamura 1
Mirna Adriani 1
Hugh Williams 1
Nigel Collier 1
Cheongjae Lee 1
Eunju Kim 1
Kyungmi Park 1
Irit Gefner 1
Yuhsien Chiu 1
Yoshihide Chubachi 1
Kareem Darwish 1
Jianqiang Wang 1
Lemao Liu 1
Conghui Zhu 1
Philips Prasetyo 1
Zhiyuan Liu 1
WenLian Hsu 1
Nguyenle Minh 1
Tran Oanh 1
Wenliang Chen 1
Quangthuy Ha 1
Miguel Lezcano 1
Sunam Kim 1
Haizhou Li 1
Jinghui Xiao 1
Nizar Habash 1
Asif Ekbal 1
Phil Vines 1
Motoko Ishikawa 1
Yuki Funakoshi 1
David Hull 1
Sora Choi 1
Jungyun Seo 1
Miyoung Kang 1
Jonghyeok Lee 1
Y Wong 1
KamFai Wong 1
Jyhshing Jang 1
T Gulliver 1
Seth Kulick 1
Dong Zhou 1
Tim Brailsford 1
Anwitaman Datta 1
Boxing Chen 1
Yanjun Ma 1
Nianwen Xue 1
Lluís Màrquez 1
Yassine Benajiba 1
Takaaki Fukunishi 1
Genichiro Kikui 1
Hiroya Takamura 1
Frank Schilder 1
Lu Qin 1
Pyung Kim 1
Le Zhang 1
Carol Peters 1
Keita Nabeshima 1
Yasushi Inoguchi 1
Rong Jin 1
Eleni Petraki 1
Subhash Panwar 1
Xiaoqing Li 1
Peifeng Li 1
Heng Ji 1
Bülent Yener 1
Liming Zhao 1
Yinggong Zhao 1
Bilel Elayeb 1
Shuling Huang 1
Gina Levow 1
Maochuan Su 1
Proadpran Punyabukkana 1
Tingxuan Wang 1
Taisuke Harada 1
Shaonan Wang 1
Chiranjib Bhattacharyya 1
Shirish Shevade 1
Garygeunbae Lee 1
Sheng Li 1
YuRen Chen 1
Waikit Lo 1
Jun’ichi Tsujii 1
Hongling Wang 1
Yu Song 1
Jeongwon Cha 1
Seonho Kim 1
Mitesh Khapra 1
Manoj Chinnakotla 1
Kwokping Chan 1
Ada Brunstein 1
Wencheng Lin 1
Dickson Chiu 1
RuYng Chang 1
Ramachandran Jayadevan 1
Eiichrio Sumita 1
Jun'ichi Fukumoto 1
Lauren Hinkle 1
Francis Bond 1
Takaaki Tanaka 1
Fei Huang 1
Nasreen Abduljaleel 1
Katharina Probst 1
James Allan 1
Kanwen Tien 1
Justin Zobel 1
Tadataka Matsubayashi 1
Makoto Iwayama 1
Daisuke Noda 1
Tamotsu Shirado 1
Jyh Jang 1
Shuilung Chuang 1
A Ghayoori 1
Andrew Freeman 1
C Rytting 1
Paul Rodrigues 1
Tim Buckwalter 1
Khairuddin Omar 1
Debasis Samanta 1
Kyumars Esmaili 1
Takashi Tsunakawa 1
Patrick Nguyen 1
Lori Lamel 1
Abdelkhalek Messaoudi 1
Satoshi Sato 1
Tomoya Iwakura 1
Beth Sundheim 1
Benfeng Chen 1
Zhao Liu 1
Eric Nichols 1
Le Nguyen 1
Yi Liu 1
Patrick Ye 1
Xiaoqing Ding 1
Vijayapal Panuganti 1
Vishnu Bulusu 1
Cungen Cao 1
Deepti Khanduja 1
Marta Costa-Jussà 1
Mairidan Wushouer 1
Peishan Tsai 1
Seunghoon Na 1
Sukhdeep Singh 1
Eziz Tursun 1
Suman Mitra 1
Jinjing Xia 1
Fan Xu 1
Xinyu Dai 1
Junsheng Zhou 1
Chuan Cheng 1
Daya Lobiyal 1
Yuzhu Wang 1
Shosaku Tanaka 1
Yoichi Tomiura 1
Janming Ho 1
Liming Tseng 1
Minyuh Day 1
TianJian Jiang 1
Kun Wang 1
Hwidong Na 1
Seyed Tahaghoghi 1
Dinh Dien 1
Tran Tri 1
Jungjae Kim 1
Donghui Lin 1
Makoto Yasuhara 1
Tapan Bhowmik 1
Aritra Chowdhury 1
Kevin Knight 1
Prakash Choudhary 1
Oguz Yilmaz 1
Maoxi Li 1
Ibrahim Bounhas 1
Diab Abuaiadah 1
Hirona Touji 1
Xinyu Dai 1
Kuanyu Chen 1
Wenyi Chen 1
Thanaruk Theeramunkong 1
Zhongye Jia 1
Nguyentuan Duc 1
Haifeng Wang 1
Wanxiang Che 1
Chenglung Sung 1
Chiawei Wu 1
Jonghyeok Lee 1
Pham Thao 1
Kyoungduk Kim 1
Smruthi Mukund 1
Yoshiki Mikami 1
Ralph Grishman 1
Michael Subotin 1
Chiching Lin 1
Yi Zhuang 1
Qing Li 1
Chengjie Sun 1
Maosong Sun 1
Yang Zhang 1
Lian Zhao 1
Ji Donghong 1
Cam Nguyen 1
David Martínez 1
Yang Liu 1
Jinshea Kuo 1
Yi Zhuang 1
Lei Chen 1
Sana Gul 1
Ariadna Llitjos 1
Rachel Reynolds 1
Minhua Lai 1
Hisao Mase 1
Makoto Koyama 1
Harksoo Kim 1
Wai Lau 1
Jun'ichi Tsujii 1
Mingjing Li 1
Jiangchun Chen 1
Sarah Wayland 1
Ryuichiro Higashinaka 1
Shihhsiang Lin 1
Haizhou Li 1
Philipp Koehn 1
Mei Yang 1
Peng Zhang 1
Qun Liu 1
Kuniko Saito 1
Benjamin Han 1
Jingbo Zhu 1
Samaresh Maiti 1
Minh Pham 1
Yotaro Watanabe 1
Junta Mizuno 1
Jun Adachi 1
Diklun Lee 1
Adnan Yahya 1
Tran Van Canh 1
Wei Li 1
Andrew McCallum 1
Jannik Strötgen 1
Ayser Armiti 1
Michael Gertz 1
Arafat Awajan 1
Yuji Matsumoto 1
Chienlung Chou 1
Yating Yang 1
Dil Hakro 1
Rifat Ozcan 1
Abhisek Chakrabarty 1
Minghong Bai 1
Lunghao Lee 1
B Kumari 1
Nitin Ramrakhiyani 1
Nongnuch Ketui 1
Haoran Li 1
Hai Zhao 1
Toru Hitaka 1
Hirofumi Yamamoto 1
Youngsook Hwang 1
Haechang Rim 1
Om Damani 1
JinSeok Lee 1
Ario Ohsato 1
Izumi Suzuki 1
Michael Nossal 1
Dina Demner-Fushman 1
Philip Resnik 1
Hsijian Lee 1
PoChui Luk 1
Wajdi Zaghouani 1
Meihua Chen 1
Lishuang Li 1
Fumito Masui 1
Ngo Bach 1
Sukalpa Chanda 1
Oriol Terrades 1
Yingkuei Yang 1
Qing Li 1
Leah Larkey 1
Mike Maxwell 1
Rebecca Hwa 1
Yuichi Ogawa 1
Yujia Li 1
Mingjun Chen 1
Honglan Jin 1
Christian Hettick 1
Helen Ashman 1
Yaoyong Li 1
Mohd Murah 1
Shahin Salavati 1
Sriram Venkatapathy 1
Yuexian Hou 1
Shihting Huang 1
Le Sun 1
Cristina España-Bonet 1
Hermann Moisl 1
Tianshun Yao 1
Woosung Kim 1
Diego Linares 1
Ayan Bandyopadhyay 1
Gareth Jones 1
Ling Cao 1
Hideki Shima 1
Hisami Suzuki 1
Kenneth Church 1
Yuanxiang Li 1
Muhua Zhu 1
Shujie Liu 1
Jordi Centelles 1
Arjun V 1
Junlin Zhou 1
Utpal Roy 1
Nimit Dhulekar 1
Hao Zhou 1
Huadong Chen 1
Amita Jain 1
Richard Tsai 1
Kumiko Tanaka-Ishii 1
Katsumi Tanaka 1
Takashi Inui 1
Yufeng Chen 1
Sungjin Lee 1
KwopPing Chan 1
Changning Huang 1
Ting Liu 1
Jengwei Lin 1
Yueshi Lee 1
Sriganesh Madhvanath 1
Bobby Nazief 1
Goran Nenadic 1
A Kumaran 1
Huanfeng Ma 1
Satoshi Sekine 1
Jun Luo 1
Hamish Cunningham 1
Kui Xu 1
Jeesoo Bang 1
Haiyang Hu 1
Taro Watanabe 1
Liyun Ru 1
Yutaka Matsuo 1
Tsuneaki Kato 1
Niu Zhengyu 1
Tianyong Hao 1
Chunshen Zhu 1
MikeTianjian Jiang 1
Tsunghsien Lee 1
Thu Nguyen 1
Xu Sun 1
Houfeng Wang 1
Albert Brouillette 1
Yueting Zhuang 1
Saras Saraswathi 1
Christopher Cieri 1
Richard Cohen 1
Sriparna Saha 1
Tadaaki Oshio 1
Sumio Fujita 1
Setsuko Nara 1
David Evans 1
Hiroshi Matsuda 1
Gregory Grefenstette 1
Norbert Dinstl 1
Kaifu Lee 1
Joshua Goodman 1
Marine Carpuat 1
Weibin Liang 1
Mark Truran 1
Suliana Sulaiman 1
Nazlia Omar 1
Lamia Belguith 1
Srinivas Bangalore 1
Xiao Liu 1
Robert Moore 1
Longhua Qian 1
Jean Gauvain 1
Xianchao Wu 1
Taichi Asami 1
Yongsheng Yang 1
Minh Le Nguyen 1
Sukomal Pal 1
Johannes Leveling 1
Koichi Takeda 1
Hiroshi Kanayama 1
Guihong Cao 1
Qin Lu 1
Atsuhiro Takasu 1
Keysun Choi 1
Wei Yuan 1
Robert Dale 1
Wei Lu 1
Sherief Abdallah 1
Anuj Sharma 1
Peyman Passban 1
Yayun Huang 1
Ashish Kankaria 1
Turghun Osman 1
Ghalip Abdukerim 1
Abdullah Talib 1
Lambert Schomaker 1
Özgür Ulusoy 1
Hanxi Li 1
Yuming Hsieh 1
Keisuke Sakanushi 1
Shujian Huang 1
Hsinhsi Chen 1
Ramisettyrajeshwara Rao 1
Dipti Sharma 1
Yang Xin 1
Deng Cai 1
Qiang Ma 1
Takao Doi 1
Junejei Kuo 1
Mitsuru Ishizuka 1
Josef Van Genabith 1
A Bharath 1
Limsoon Wong 1
ChiaHung Lin 1
Franz Och 1
Ulrich Germann 1
Eduard Hovy 1
Daqing He 1
Yabin Zheng 1
Lixing Xie 1
Mitsuru Ishizuka 1
Makoto Haraguchi 1
Tang Li 1
Yujie Zhang 1
Leigh Gathings 1
Michael Tepper 1
Sanae Fujita 1
Feifan Liu 1
Sarmad Hussain 1
Stephanie Strassel 1
Lori Levin 1
Erik Peterson 1
Ying Zhang 1
Toshiya Ueda 1
Aesun Yoon 1
Hyukchul Kwon 1
Zejing Chuang 1
Rajib Das 1
Faramarz Hendessi 1
Dan Parvaz 1

Affiliation Paper Counts
Ryukoku University 1
Nagoya University 1
Waikato Institute of Technology 1
Universiti Sains Malaysia 1
University of Michigan 1
University of Kurdistan 1
University of Victoria 1
Middle East Technical University 1
Pondicherry Engineering College 1
Newcastle University, United Kingdom 1
Cornell University 1
Fujitsu Ltd. 1
United Arab Emirates University 1
University of Colorado at Colorado Springs 1
Japan Patent Information Organization 1
The University of Western Ontario 1
National Chiao Tung University Taiwan 1
Zhejiang Gongshang University 1
University of Texas at Austin 1
Yuan Ze University 1
Catholic University of Daegu 1
University of International Business and Economics China 1
Hangzhou Dianzi University 1
Seoul National University 1
Dharmsinh Desai University 1
Japan Society for the Promotion of Science 1
Robert Bosch GmbH 1
The Institute of Behavioral Sciences 1
Sogang University 1
Mie University 1
Tianjin University 1
Macquarie University 1
Kobe University Faculty of Maritime Sciences 1
Nanjing Normal University 1
Information and Communications University 1
Tunghai University 1
Indiana University 1
Anna University 1
Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad 1
University of Canberra 1
Chungnam National University 1
Industrial Technology Research Institute of Taiwan 1
National Institute of Standards and Technology 1
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 1
University of Teesside 1
Microsoft Corporation 1
University of Edinburgh 1
University of Hamburg 1
Ming Chuan University 1
Columbia University 1
Jawaharlal Nehru University 1
Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences 1
Ritsumeikan University 1
Space and Naval Warfare Systems Center San Diego 1
Universidad Javeriana 1
University of Sindh 1
Princess Sumaya University 1
University of Sfax 1
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A. Faedo 1
Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering & Technology 1
Janya, Inc. 1
Universiti Pendidikan Sultan Idris 1
Japan Broadcasting Corporation 1
Ritsumeikan University, Biwako-Kusatsu 1
Turgut Ozal University 1
Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada 1
Emirates College of Technology 1
Christ University, Bangalore 1
National Institute of Technology Manipur 1
Zhejiang University 2
Indian Institute of Technology, Kharagpur 2
City University of New York 2
Hebrew University of Jerusalem 2
University of Groningen 2
HP Labs 2
Doshisha University 2
IBM Research 2
Universidad Politecnica de Valencia 2
Robert Gordon University 2
Open University 2
Hokkaido University 2
University of Pittsburgh 2
Japan Science and Technology Agency 2
Brandeis University 2
Monterey Institute of International Studies 2
New York University 2
University of Calcutta 2
University of Southampton 2
Chaoyang University of Technology 2
National Taiwan University of Science and Technology 2
Isfahan University of Technology 2
University of New South Wales 2
Uiduk University 2
Tokyo Institute of Technology 2
University at Buffalo, State University of New York 2
University of Texas System 2
University of Indonesia 2
Vietnam National University 2
Birzeit University 2
Ton-Duc-Thang University 2
Huawei Technologies Co., Ltd. 2
Universite de Toulouse 2
Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology 2
Singapore University of Technology and Design 2
International Institute of Information Technology Hyderabad 3
University of Neuchatel 3
Toyohashi University of Technology 3
Queens College, City University of New York 3
Johns Hopkins University 3
Korea University 3
Nanyang Technological University 3
Tezpur University 3
Pusan National University 3
Kyushu University 3
Thammasat University 3
Bilkent University 3
IBM Thomas J. Watson Research Center 3
Nagaoka University of Technology 3
Panjab University 3
Chulalongkorn University 3
Research Organization of Information and Systems National Institute of Informatics 3
University of Southern California 3
Michigan State University 3
Northeastern University China 3
Laobratoire d'Informatique pour la Mecanique et les Sciences de l'Ingenieur 3
National University of Computer and Emerging Sciences Lahore 3
British University in Dubai 3
Indian Institute of Technology 3
University of Colorado at Boulder 4
Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR) 4
Universiti Kebangsaan Malaysia 4
Hitachi, Ltd. 4
University of Manchester 4
Dalian University of Technology 4
The University of Hong Kong 4
University of Salford 4
University of Yamanashi 4
Jiangxi Normal University 4
City University of Hong Kong 4
Peking University 4
University of Washington, Seattle 4
National University of Singapore 4
Yokohama National University 4
Toshiba Corporation 4
Georgetown University 4
National Central University Taiwan 4
Korea Advanced Institute of Science & Technology 4
Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry 4
University of Pennsylvania 5
Universitat Politecnica de Catalunya 5
University of Montreal 5
Fudan University 5
RMIT University 5
National Chiayi University 5
National Taiwan Normal University 5
Rensselaer Polytechnic Institute 5
University of Melbourne 5
National Chengchi University 5
University of Sheffield 6
Indian Institute of Science 6
National Yunlin University of Science and Technology 6
Northeastern University 6
Hong Kong University of Science and Technology 7
BBN Technologies 7
MITRE Corporation 7
Shanghai Jiaotong University 7
JustSystems Corporation 7
Institute for Infocomm Research, A-Star, Singapore 8
University of Massachusetts Amherst 8
Chinese Academy of Sciences 8
Indian Institute of Technology, Bombay 9
University of Tsukuba 9
University of Southern California, Information Sciences Institute 9
Microsoft Research 9
Tsinghua University 9
National Taiwan University 10
Hong Kong Polytechnic University 11
Nanjing University 11
Microsoft Research Asia 11
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences 12
Tohoku University 13
Soochow University 13
Kyoto University 13
Dublin City University 13
Japan Advanced Institute of Science and Technology 14
Nara Institute of Science and Technology 15
National Tsing Hua University 16
Chinese University of Hong Kong 17
Carnegie Mellon University 17
Harbin Institute of Technology 18
University of Tokyo 19
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 20
Indian Statistical Institute, Kolkata 21
Pohang University of Science and Technology 23
Academia Sinica Taiwan 24
National Cheng Kung University 25
University of Maryland 26
Japan National Institute of Information and Communications Technology 37

ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP)
Archive


2017
Volume 16 Issue 3, April 2017

2016
Volume 16 Issue 2, December 2016 TALLIP Notes and Regular Papers
Volume 16 Issue 1, December 2016 TALLIP Notes and Regular Papers
Volume 15 Issue 4, June 2016
Volume 15 Issue 3, March 2016
Volume 15 Issue 2, February 2016
Volume 15 Issue 1, January 2016

2015
Volume 14 Issue 4, October 2015 Special Issue on Chinese Spell Checking
Volume 14 Issue 3, June 2015
Volume 14 Issue 2, March 2015
Volume 14 Issue 1, January 2015

2014
Volume 13 Issue 4, December 2014
Volume 13 Issue 3, September 2014
Volume 13 Issue 2, June 2014
Volume 13 Issue 1, February 2014

2013
Volume 12 Issue 4, October 2013
Volume 12 Issue 3, August 2013
Volume 12 Issue 2, June 2013
Volume 12 Issue 1, March 2013

2012
Volume 11 Issue 4, December 2012 Special Issue on RITE
Volume 11 Issue 3, September 2012
Volume 11 Issue 2, June 2012
Volume 11 Issue 1, March 2012

2011
Volume 10 Issue 4, December 2011
Volume 10 Issue 3, September 2011
Volume 10 Issue 2, June 2011
Volume 10 Issue 1, March 2011

2010
Volume 9 Issue 4, December 2010
Volume 9 Issue 3, September 2010
Volume 9 Issue 2, June 2010
Volume 9 Issue 1, March 2010

2009
Volume 8 Issue 4, December 2009
Volume 8 Issue 3, August 2009
Volume 8 Issue 2, May 2009
Volume 8 Issue 1, March 2009

2008
Volume 7 Issue 4, November 2008
Volume 7 Issue 3, August 2008
Volume 7 Issue 2, June 2008
Volume 7 Issue 1, February 2008

2007
Volume 6 Issue 4, December 2007
Volume 6 Issue 3, November 2007
Volume 6 Issue 2, September 2007
Volume 6 Issue 1, April 2007

2006
Volume 5 Issue 4, December 2006
Volume 5 Issue 3, September 2006
Volume 5 Issue 2, June 2006
Volume 5 Issue 1, March 2006

2005
Volume 4 Issue 4, December 2005
Volume 4 Issue 3, September 2005
Volume 4 Issue 2, June 2005
Volume 4 Issue 1, March 2005

2004
Volume 3 Issue 4, December 2004
Volume 3 Issue 3, September 2004
Volume 3 Issue 2, June 2004
Volume 3 Issue 1, March 2004 Special Issue on Temporal Information Processing

2003
Volume 2 Issue 4, December 2003
Volume 2 Issue 3, September 2003
Volume 2 Issue 2, June 2003
Volume 2 Issue 1, March 2003

2002
Volume 1 Issue 4, December 2002
Volume 1 Issue 3, September 2002
Volume 1 Issue 2, June 2002
Volume 1 Issue 1, March 2002
 
All ACM Journals | See Full Journal Index

Search TALLIP
enter search term and/or author name